Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web, online www.biznelis.com del qual Sabadell Shop S.L. és titular.

El domini www.biznelis.com pertany a Sabadell Shop S.L., NIF: B65176018 amb domicili al carrer Àngel Guimerà 2 1ª Planta 08201de Sabadell. Sabadell Shop S.L. és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 41586, foli 154, fulla B-389780, Inscripció 1ª. 

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a hola@biznelis.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, Sabadell Shop S.L. informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de Sabadell Shop S.L., en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web biznelis.com.

En utilitzar el lloc web biznelis.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privadesa, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privadesa, no ha de fer cap comanda.

El lloc web biznelis.com té per objecte la venda de productes i serveis amb un clar caràcter educatiu, que incentivin i deixin espai a la creativitat, el coneixement i la capacitat de divertir a infants, joves i adults.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda a biznelis.com equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web biznelis.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de biznelis.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a biznelis.com

El lliurament dels encàrrecs el farà Sabadell Shop S.L. pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per la mateixa Sabadell Shop S.L. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. Sabadell Shop S.L. no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, Sabadell Shop S.L. adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Sabadell Shop S.L. es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, Sabadell Shop S.L. no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

El període de lliurament dels articles s'indica a la fitxa detall de cada un d'ells.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.

El càlcul d'aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l'adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament (el termini general d'enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l'enviament de la comanda).

PAGAMENT

Sabadell Shop S.L. ofereix la possibilitat d'efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l'entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Sabadell Shop S.L. es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de biznelis.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des biznelis.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA I COST DEL TRANSPORT

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d'enviament que s'especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

TRANSPORT 

Tots els enviaments son gestionats per l' empresa Articles d' Oficina i Papereria S.L., amb NIF B08795528 i domicili al carrer Passeig Plaça Major 70 de Sabadell (08202).

Els productes aquirits s' entregaran a la persona i la direcció indicada a la comanda. Per defecte, les factures s' enviaran a la direcció d' email indicada pel client. Dissabtes, diumenges i festius no hi haurà sortides ni entrega de comandes. 

Una comanda es considera entregada en el moment en que el transportista entrega el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció d' entreaga. És responsabilitat del client verificar l' estat de la mercaderia a la recepció i indicar qualsevol anomalia en el mateix albarà d' entrega. 

Per eviaments a domicili dins la Península Ibèrica, el cost del transport és de 4€. Per enviaments a domicili a les Illes Balears, el cost del transport és de 6€. Per enviaments fora d' Espanya, Illes Canàries, Portugal i Andorra, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Per qualsevol altre informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-ho a través de la pàgina de Contacte o enviant un correu electrònic a hola@biznelis.com

L' empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en biznelis.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a hola@biznelis.com.

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment català).

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, de Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Sabadell Shop S.L. (mitjançant correu electrònic dirigit a hola@biznelis.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que Sabadell Shop S.L. procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, incloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions basat en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a Sabadell Shop S.L. (mitjançant correu electrònic dirigits a hola@biznelis.com) en un termini de 2 mesos. Sabadell Shop es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

RESPONSABILITAT

Sabadell Shop S.L. no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Sabadell Shop S.L. no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per Sabadell Shop S.L. o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Sabadell Shop S.L. no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Sabadell Shop S.L. per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a la plataforma web de Sabadell Shop S.L. als quals pugui accedir són propietat exclusiva de Sabadell Shop S.L. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de Sabadell Shop S.L.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i Sabadell Shop S.L. les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Asimismo, como entidad adherida a Confianza Online y en los términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contratación y publicidad online, protección de datos y protección de menores, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de Confianza Online (www.confianzaonline.es).

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LINEA (ODR)

Puedes acceder a la Plataforma de Resolución de Litigios en línea a través de este enlace.

Scroll to Top